Make your own free website on Tripod.com

 

הוספת חברים ל רשימה

הוספת חברים לרשימה

הוספת חברים ותיקים מתבצעת בצורה הכי פשוטה ע"י לחיצה על לחצן ADD  בחלק התחתון של התוכנה ובחירה בשורה התחתונה ICQ NUMBER שבה ניתן למלא את מספר ה- ICQ של המשתמש. אם יש לנו רשימה של חברים עם מספריהם, זו השיטה הבדוקה והקלה ביותר להוסיף משתמשים.

לאחר הקלדת המספר נלחץ על ENTER או על SEARCH. לאחר מספר שניות יופיע בתחתית החלון נשוא החיפוש שלנו. לחיצה כפולה עליו והוא אמור להתווסף לרשימה. אם הוא מוגדר כמוגבל הוספה אוטומטית הוא יווסף ברשימה נפרדת של כאלה שצריכים לקבל אישור להוספתם לרשימה.

אותו אדם שלצורך הוספתו אנחנו צריכים לקבל את אישורו, מקבל הודעה על בקשתנו (לנו הופיע חלון שבו אנו יכולים להקליד את הסיבה לבקשתנו להוספת החבר). לאחר שחבר מאשר את הוספתו לרשימתנו, נקבל הודעה מתאימה עם צליל של ניפוץ זכוכית.

 

גרסת 2000

 

גרסת 2002a

גרסת 2003

 

 נלחץ על ADD כדי להוסיף חבר ראשון שאנו יודעים את מספר המשתמש שלו. אנו רוצים להוסיף את מיה בעלת המספר 179036429.

נקליד את המספר בתא העליון שכותרתו ICQ NUMBER.

 

ונלחץ על ADD. נפתח חלון חיפוש עם השם של מיה.

לחיצה כפולה על השם של מיה ויופיע חלון להוספתה לרשימתנו. מאחר ומיה לא הגדירה את עצמה כמחייבת בקשה רשמית – הוספתה לרשימה היא ענין פשוט. רק ללחוץ על NEXT והיא נכנסת לרשימת החברים.

ICQ מודיע שמיה נכנסה לרשימה

גם מיה רוצה להוסיף את מעין לרשימה שלה והנה מופיעה ההודעה שהיא הוסיפה את מעין לרשימתה.

אנחנו יכולים ללחוץ על CLOSE ולסגור את חלון המידע הזה.