Make your own free website on Tripod.com

 

 

DISKDATA

 

הורדת הקובץ

תשלום

תיאור

גודל הקובץ

שם התוכנה

 

חינם

שומרת רשימת קבצים של תיקיה

536K

DISKDATA

 

 

התוכנה השימושית הזו מציגה גדלי תיקיות. אולם הייחוד שלה הוא היכולת לשמור את

רשימת שמות הקבצים שקיימים באותה תיקיה בקובץ במבנה טבלת אקסל  (פורמט CSV). הדבר שימושי ביותר

כאשר מדובר בשמות בעברית (כגון מסמכי וורד).

סמל התוכנה נראה כך:

לאחר שהפעלנו את התוכנה, נאתר את הכונן והתיקייה הרצויים. בפנל הימני יוצגו שמות

הקבצים והתיקיות שבתוך התיקייה הנבחרת. נלחץ על סמל הדיסקט וייפתח חלון שמירה.

נשמור את הקובץ בשם כלשהו ונסגור את התוכנה.

 

לחיצה כפולה על שם הקובץ שנוצר תפתח לנו את אקסל עם טבלה שמכילה את כל הנתונים

שנשמרו. לא רק את שמות הקבצים אלא נתונים רבים נוספים. אולם החשוב ביותר הם שמות

הקבצים. ניתן לסמן את העמודה עם השמות ולהעתיק אותה למסמך חדש באקסל או בוורד

ולעצב אותה מחדש. כך ניתן להכין מסמך רשימות כל הקבצים והמסמכים השמורים לנו

בדיסקטים ובתקליטורים.